EASYVİT SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. AYDINLATMA METNİ

 1. Kapsam

İşbu Aydınlatma Metni 24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' (KVKK)'nun 10.maddesi gereğince hazırlanmıştır. EasyVit Sağlık Ürünleri Sanayi A.Ş. ('Şirket') aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları https://sjomanns.com.tr/ adresli web-sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar.

Şirket olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Şirket olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni ile tarafınıza kişisel verilerinizin tarafımızca hangi amaçlarla işleneceği, kimlere aktarılacağı, kişisel veri toplama yöntemimiz ve bu verileri işlememizin hukuki dayanağı ile KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklara ilişkin bilgi verilmektedir.

Kişisel verileriniz, 'Veri Sorumlusu' sıfatıyla Şirket tarafından KVKK'de yer alan veri işleme tanımına uygun olarak elde edilebilecek, kaydedilebilecek, depo ve muhafaza edilebilecek, yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere KVKK ve işbu Aydınlatma Metni'nde yer alan usul ve ilkeler doğrultusunda aktarılabilecektir.

 • Veri Toplama Yöntemleri ve Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Veriler

https://sjomanns.com.tr/ alan adlı web sitesinden işlem yapan çevrimiçi ziyaretçilerimizin verdikleri veriler, çevrimiçi ziyaretçilerimizin rızaları veya rıza alınması zorunluluğunu kaldıran mevzuat hükümleri uyarınca Şirket tarafından işlenmektedir. Açık rızanız veya mevzuat hükümleri uyarınca web sitemiz üzerinden toplanan kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenebilir.

Aşağıda veri konusu kişi grupları uyarınca ayrı ayrı belirtilen kişisel veriler web sitemiz üzerinden veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından işlenebilir:

 • Çevrimiçi Ziyaretçi:

Şirket tarafından sunulan hizmetlerden yararlanma ve üye olma şartı aranmaksızın web sitemizi ziyaret eden çevrimiçi ziyaretçilere ait IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerinden oluşan, 'trafik bilgileri' 5651 Sayılı Kanun uyarınca işlenmektedir.

 • Şirket'e herhangi bir kanaldan ticari iletişim izni vermeniz halinde:

Şirket'e herhangi bir kanaldan, ticari iletişim izni/açık rızanızı vermeniz halinde, Şirket tarafından yürütülen genel veya özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, ürün ve hizmet tanıtımları, anket çalışmaları, müşteri memnuniyeti uygulamalarının sunumu, promosyonlar, reklamlar, bilgilendirmeler, pazarlama faaliyetleri kapsamında seçeceğiniz kanallar üzerinden (SMS, e-posta vb. ) ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulabilmesi, kampanya, yarışma, çekiliş, davet ve diğer etkinliklere ilişkin davetlerimizin iletilmesi amaçlarıyla ad soyad, cep telefonu numarası, e-posta adresi ile site kullanımınıza yönelik log kayıt bilgilerinizi, cinsiyet ve yaş işlemekteyiz.

 • İletişim formunu doldurmanız halinde:

Web sitemizde bulunan iletişim formunu doldurarak tarafımızla iletişime geçmeniz halinde, sorularınıza cevap vermek, acil durum ve müşteri hizmetleri yönetimini sağlamak amaçlarıyla ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası ve belirttiğiniz görüşlerinizi işlemekteyiz.

 • Kişisel Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebepleri

Şirket olarak kişisel verilerinizi web sitemiz üzerinden aşağıdaki hukuki sebeplere istinaden işlemekteyiz:

 • Açık rızanıza istinaden,
 • Hukuki uyuşmazlık, soruşturma ve diğer adli/resmi süreçlere ilişkin olarak da 'hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması' hukuki sebeplerine,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimize ilişkin 'hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi' ve 'kanunlarda açıkça öngörülmesi',
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması durumu.
 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek, bu kapsamda iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Müşteri hizmetleri yönetimini sağlamak,
 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 • Kişisel verileriniz, internet sitesi kullanımınızı, tercihlerinizi ve ilgi alanlarını analiz etmek gibi araştırma ve istatistiksel amaçlar için kullanılabilir.
 • Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; KVKK'nin 11. maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
 • Kişisel Verilerinizin Üçüncü Taraflar ile Paylaşılması

Kişisel verilerinizi, hizmetlerimizi sunmak amacıyla işbirliği yaptığımız üçüncü kişilerle (veri tabanı vb. hizmetleri sunan şirketlerle, iletişim ajansı, pazarlama şirketi ve veri depolama şirketi, sunucu hizmeti sağlayan şirket vb.) ve kanuni yükümlülüklerimizin gereği olarak devlet mercileri ile paylaşabiliriz.

Şirket, web sitemizi ziyaretiniz veya gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Şirket'in yasalar karşısındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Şirket tarafından yürütülen genel ve size özel, kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak, bunlar hakkında bilgi vermek, anket yapmak amaçlarıyla tanıtım, pazarlama, reklam ve benzeri konularda sizlerle iletişime geçebilmek amacıyla Şirket'in yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları ile paylaşılabilmektedir.

Gizlilik Politikası'nda belirtilen kişisel verilerinizi altyapı hizmet sağlayıcımızın merkezinin yurtdışında bulunması nedeniyle, web sitemizin çalışmasını sağlamak ve yedekleme faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere yurtdışında bulunan alt yapı hizmet sağlayıcımız ile paylaşmaktayız.

Bununla birlikte, kişisel verilerinizi yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanmayacak veya üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

 • Gizlilik Politikasında Değişiklik Yapılması

Şirket, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni'ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 • Bizimle İletişime Geçin

Şirketimizin işbu Aydınlatma Metni, Veri Saklama ve İmha Politikası ve mevzuat kaynaklı sair yükümlülükleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak ve talep ve şikâyetlerinizi tarafımıza iletmek için bize her zaman aşağıda verilen adres üzerinden ulaşabilirsiniz.

Adres: Dudullu OSB 1. Cad. No:30/2 34776 Ümraniye, İstanbul

E-mail: kvkk@easyvit.com.tr

Son Güncelleme Tarihi: Haziran 2023

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için KVKK ve Aydınlatma Metni'ni ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.